بخش هاي تخصصي و پزشکي اين سايت صرفا جنبه علمي دارد و مسئوليت خواندن مطالب به عهده خواننده مي باشد ، در صورت يافت نشدن مطلب مورد نياز خود ، در قسمت "ارتباط با ما" آن را بيان کنيد

اعتـيـاد بـه سـکس
اعتـيـاد بـه سـکس به عدم توانايي در کنترل و يا به تعويق انداختن تمايلات و فــعاليتهاي جنسي اطلاق مي گـردد. در واقـع سکس و انديشدن به آن افکار معتاد را تحت سيـطره خـود قرار ميدهـد و نـيـاز بـه انـگيـخـتـگـي جنـسي جـاي نـــياز بـه صميمت را ميــگيرد. علت آن معمولا بدرفتاري با معتادين در سنين کودکي اينگونه افراد ميباشد. استرس يـک عامل برانگيزنده و تشديد کننده اين اختلال است. در واقــع فـــرد مـــعتاد از طريق سکس آلام عاطفي و عـقـده هـاي روانــي خود را تسکين مي دهد. بايد توجه داشت که نبايد اعتياد بــه ســکـس را بـــا شــهــوت جنسي قوي اشتباه گرفت. فرد معـتاد به سـکس ممکن است داراي شـهـوت جـنـسـي اندکي باشد. اعتياد به سکس در هر دو جنس زن و مـــرد مشاهده مي گردد. در واقع با ارضـاء جــنسي به فرد احساس سرخوشي در پي آزادسـازي آدرنـالـيـن و آنـدومـرفيـنـها دست داده و وي را موقتا تسکين مي دهد. مـعــمولا فرد معتاد از رابـطـه جـنـســي خود لذت چنداني نمي برد زيـرا پــس از آن دچــار احساس گناه و شرمساري ميگردد. علايم اعتياد به سکس به قرار زير است:


1-
دارا بودن شريک جنسي متعدد بدون تعهد.

2-
رابطه جنسي بطور همزمان با چندين نفر و يا تعويض مرتب شريک جنسي.

3-
خود ارضايي وسواسي و مفرط.

4-
آزار جنسي و تجاوز جنسي ديگران.

5-
روسپيگري و يا استفاده از آن.

6-
اقدام به برقراري روابط جنسي مخاطره آميز .

7-
استفاده مداوم از تصاوير، مجلات و فيلمهاي سکسي.

8-
بي اعتـنـايي و يـا قـربـانـي کـردن فـعــــاليتهاي مهم اجتماعي، خانوادگي، شغلي و تفريحي بخاطر فعاليتهاي جنسي.

9-
تلاش بي وقفه و بي ثمر در محدود کردن افکار محرک جنسي.

10-
کاهش معنويت و نقض مداوم سيستم ارزشي فرد.

11-
شهوت جنسي مفرط. بيش از اندازه به مسايل جنسي انديشدن.

12-
ارضاء جنسي از طريق مشاهده ديگران، عريان گرايي و ارتـکاب بـه کــــودک آزاري و تجاوز جنسي.

13-
تداوم به اعتياد بدون توجه به عواقب منفي همچون مشکلات مالي، بــخطر افتادن سلامتي و از هم گسستگي روابط فرد.

مراحل اعتياد به سکس


1- اشتغال فکري مداوم: تـفـکـرات، تـجـسـمات و خـيـالبــــافي هاي پيوسته در مورد موقعيتها، منظره ها و فعاليتهاي جنسي.

2- ارجحيت بخشيدن: يک فعاليت و يا موقعيت جنسي مرجح مـعـمـولا الـگـو و بـصورت رفتار کليشه اي در مي آيد.
3-
وسواس: اقدام به فعاليت جنـسي مـرجـح بـدون تـــوجه به عواقب منفي و تمايل به متوقف ساختن آن.
4-
احساس ندامت: احساس گناه و شرم بر سر نـاتـوانـي در کنـترل رفتار خود.
درمان اعتياد جنسي شامل آموزش نحوه ارضاء تمايلات جنسي بطور سالم و طبيعـي، مشاوره فردي، بازسازي روابط از هم گسسته فرد و آمــوزش تکنيکهاي غلبه بر استرس ميباشد. اما گام نخست درمان پذيرش فرد به اعتياد و تمايل فرد به ترک آن ميباشد.

اعتياد به پرنوگرافييکي ديگر از نوع اعتياد، اعتياد به پرنوگرافي ميباشد. پرنوگرافي با بهره گيري از تمايلات جنسي مردان در واقع کسب درآمد مي کنـد. امـا ايـن پـــديده سبب بي ارزش گشتن و تحقير زنان در جامعه مي گـردد. در زير به دروغها و بدآموزيهايي که پورنوگرافي بر جامعه تحميل ميکند توجه کنيد:

1-
رابطه زن و مرد بر پايه سکس بنا مي شـود- خير، رابطه سالم ميان زن و مرد بر پايه تعهد، علاقه و اعتماد دو جانبه بنا بايد گردد.

2-
زنان مادون بشريت مي باشند. مـعمـولا در سـايـتـها و مـنـابـع پـــرنوگرافي از زنان با نامهاي :همبازي، خرگوش و حيوان دست آموز ياد مي شود.

3-
زنان يک نوع تفريح بشمار ميـــروند. به زنان به ديد يک نوع بازي و سرگرمي نگريسته ميشود. هرچه تعداد شريک جنسي يک مرد بيشتر باشد، نشـانه مــوفق بودن و پيروزي وي قلمداد مي گردد. چون داراي امتياز بيشتري در بازي خواهد بود.

4-
زنـان دارايـي و مـايـملک شما هستند. به زنان به ديد يک کالا مي نـگرنـد. تصـويـر زن زيبايي که در کنار يک ماشين لوکس و زيبا ايستاده است را زياد ديده ايد. مـفـهـوم ايــن تبليغ آن است که شما هرگاه ماشين مذکــور را خـــريـداري کنيد هر دوي آنها يعني هم مــاشــين و هم زن زيبا را خواهيد داشت. پـرنوگرافي به ما مي آمـوزد کــه زنــان قــابــل خريداري هستند. مصداق آن را در اجتماع زماني که مـردي بــراي يک زن پول زيادي خرج ميکند را ميتوان يافت. مرد مي پـنـدارد بـا پـــــول خرج کردن براي زن ميتواند با وي رابطه جنسي برقرار کند.

5-
ارزش يک زن به جذابيت و زيبايي اندامهاي اوست. از ديد پرنو زنان با زيبايي متوسط نيز زشت و ناکامل مي باشند. آنها تنها به جسم زن بها ميدهند و انديشه، شخصيت و آگاهي زن را ناديده مي گيرند. مـعـمـولا زنان نـازيبا از جانب آنـها ســگ و يا خوک ناميده ميشوند.

6-
زنان سزاور تحقير ميباشند. زنان در اين پديده مرتبا تحقير شده و مـورد اهانت و ابراز نفرت قرار ميگيرند.

7-
معمولا دختران زيبا در اين پديده لباسها و کفشهاي کودکان را تــن ميکنند و يا خرس عروسکي به دست مي گيرند و اين عقيده را القاء مي کنند که کـودکـان و نــوجوانان نيز ميتوانند رابطه جنسي داشته باشند و بزرگسالان ميتوانند با آنـــها رابطه جنسي برقرار کنند.

8-
رابطه جنسي نامشروع يک نوع خوشگذراني مي باشد. و شما از يک رابطه جنسي که مخاطره آميز، نامشروع و ماجراجويانه نباشد لذت چنداني نخواهيد برد.

9-
روسپيگري افتخار آميز وسعادتمنديست. مـعمولا تـصـاويـر دختـران و زنــان روسپي را خوشحال و مهيج نمايش مي دهـنـد. امـا اغـــلب آنها دختران فراري ميباشند که در دام بردگي جنسي گرفتار گشته اند. و يا سابقه تجاوز جنسي داشته و يا دچــار يک بيماري لاعلاج مقاربتي مي بـاشند و معمولا اغـلب آنـها به مشروبات الکلي و مواد مخدر بــراي تحمل شرايط خود روي مي آورند.

10-
زنان از آنکه مورد تعدي و تجاوز قرار گيرند لذت ميبرند. حتي اگر دختري به پيشنهاد رابطه جنسي نه گفت، منظورش همان بله است. در فـيـلمـهاي سـکسـي ابـتـدا دخـتر امتناع مي کند اما در نهايت راضي به برقراري رابطه مي شود. و يـا در فيلمها زنان مورد شکنجه و يا تحقير قرار ميگيرند. اين حرکت به مردان مي آموزد که ميتوانند براي تفريح و سرگرمي زنان را کتک زده و يا آزار دهند.