بخش هاي تخصصي و پزشکي اين سايت صرفا جنبه علمي دارد و مسئوليت خواندن مطالب به عهده خواننده مي باشد ، در صورت يافت نشدن مطلب مورد نياز خود ، در قسمت "ارتباط با ما" آن را بيان کنيد

تاثير فيلم‌هاي مستهجن بر رابطه زناشويي

در بحث تجويز تماشاي فيلم‌هاي جنسي براي زوجيني که يکي از همسران يا هر دو به سرد مزاجي و بي‌ميلي جنسي مبتلا هستند...
ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد اما از نظر اينجانب، تماشاي فيلم‌هايي که با تصاوير جنسي همراهند، ممکن است در برخي موارد خاص در
کوتاه‌مدت موجب تحريک جنسي شود اما در درازمدت به عللي که ه آن اشاره مي‌کنم به از هم گسيختگي روابط زناشويي مي‌انجامد:


• کاهش اعتماد به نفس:
تماشاي فيلم‌هاي جنسي با توجه به رفتارهاي اغراق‌آميز بازيگران کم‌کم باعث مي‌شود زوجين درباره طبيعي‌بودن عملکرد جنسي خود دچار
ترديد شوند و خود را بسيار ضعيف‌تر از آنچه هستند، بپندارند و از روابط زناشويي بيش از گذشته فاصله بگيرند.
 

• مقايسه منفي:
جذابيت‌هاي اغراق‌آميز و تصنعي چنين فيلم‌هايي گاهي باعث مي‌شود جذابيت‌هاي همسر، کمرنگ شده و با تشديد بي‌ميلي جنسي همسر،
ميزان فعاليت جنسي زوجين از مقدار فعلي نيز کمتر شود.

• تقليد:
برخي رفتارهاي بازيگران اين فيلم‌ها با وجود جذابيت‌هاي بصري، گاه بسيار دردناک و آسيب‌زننده است و زوجين ناآگاه که سعي در تقليد از آن
دارند، موجب بي‌رغبتي همسر به روابط زناشويي مي‌شود.

• وابستگي:
هرچند در ابتداي امر زوجين با قصد بهبود روابط فيمابين به تماشاي چنين فيلم‌هايي مي‌نشينند اما در ادامه، يکي از زوجين يا هر دو متوجه
مي‌شوند که اگر در گذشته وقتي را براي با هم بودن صرف مي‌کردند اکنون همه يا بخشي از آن وقت را براي ديدن انواع و اقسام فيلم‌هاي
مستهجن پر مي‌کنند و به اين ترتيب، فيلم‌هايي که قرار بود باعث نزديکي بيشتر زوجين به يکديگر شود اکنون عاملي براي فاصله بيشتر آنها از
يکديگر شده است

منبع: گروه سلامت سیمرغ